RPP TERBARU SOSIOLOGI SMA KELAS XII 2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BDR/PJJ

Satuan Pendidikan  : SMA YPPKP Bandung

Mata Pelajaran        : SOSIOLOGI

Kelas/Semester        : XII IPS / I

Materi Pelajaran      : Perubahan sosial

Alokasi Waktu        :  JP (  x Pertemuan)

KI 1.      Menghayati dan mengamalkan …