RPP (PERTEMUAN 2) PPKN TERBARU 1 LEMBAR PJJ SMA/SMK KELAS XI TAHUN 2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

  Sekolah                                : SMAS YPKKP Bandung

Mata Pelajaran                      : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas/Semester                     : XI/ Ganjil

Materi Pokok                                    : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

            (Kasus Pelanggaran Hak Asasi …