RPP PJOK SMA KELAS X 2021

RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN(RPP)BDR/PJJ

                                1

Satuan Pendidikan   : SMA YPKKP

MataPelajaran          : Penjas

                                              Kelas/Semester    : X IPS-IPA/1

AlokasiWaktu          : 4 JP ( 4xPertemuan)

             KI 1. Mengahayati dan mengamalkan agama yang d2ianutnya

  KI.2.Menunjukan prilaku jujur, disiplin, …