RPP FISIKA TERBARU SMA KELAS X 2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)BDR/PJJ

Satuan Pendidikan  : SMA YPKKP BANDUNG

MataPelajaran         : FISIKA

Kelas/Semester        : X MIA/ I

Materi Pokok           : Hakikat Fisika

                                         Alokasi Waktu         : 3 pertemuan (5 x 45’)

K1            Menghayati  dan  mengamalkan …