RPP FISIKA TERBARU SMA KELAS XI 2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)BDR/PJJ

Satuan Pendidikan  : SMA YPKKP BANDUNG

MataPelajaran         : FISIKA

Kelas/Semester        : XI MIA/ I

Materi Pokok          : Dinamika Rotasi dan kesetimbangan benda tegar

                                         Alokasi Waktu         : 6 pertemuan (12 x 45’)

  1. Menghayati