Guraru

matematika

RPP Bentuk Akar

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Satuan Pendidikan                    : SMK

Kelas/ Semester                         : X/I

Tahun Pelajaran                        :

Mata Pelajaran                           : Matematika

Topik                                             : Bentuk Akar

Waktu                                           : 6 x 45 menit ( 3 Pertemuan )

Kompetensi Inti

  1. Menghayatidanmengamalkanajaran agama yang dianutnya
  2. Menghayati

RPP Barisan dan Deret Geometri

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Satuan Pendidikan                    : SMK

Mata Pelajaran                           : Matematika

Kelas/ Semester                           : X/I

Program Keahlian                      : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian                : Teknik Komputer dan Jaringan

Tahun Pelajaran                         :

Topik                                             : Barisan dan Deret Geometri

Waktu                              

Scroll to Top