Guraru

Kelas 5

RPP Kelas 5 Semester 1 T2 ST1 PB6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan                :           SDN BANDARASRI I

Kelas / Semester                    :           V / 1

Tema 2                                   :           Peristiwa dalam Kehidupan

Sub Tema 1                            :           Macam-macam Peristiwa dalam Kehidupan

Pembelajaran Ke                  :           6

Alokasi Waktu                      

Scroll to Top