Guraru

K13

RPP K13 Semester 1 Kelas 1 T2 ST3 PB1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

       KELAS I

Satuan  Pendidikan                  : SDN  Kebraon I

Kelas / Semester                      : 1 / 1

Tema / Sub Tema                     : 2. Kegemaranku / 3. Gemar Menggambar

Pembelajaran                           : 1

Alokasi Waktu                         : 4 X35 …

RPP K13 Kelas 1 Semester 1 T2 ST2 Pb2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

       KELAS I

Satuan  Pendidikan                    : SDN  Kebraon I

Kelas / Semester                       : 1 / 1

Tema / Sub Tema                      : 2. Kegemaranku / 2. Gemar Bernyanyi dan Menari

Pembelajaran                            : 2

Alokasi Waktu                          : …

Scroll to Top