RPP FISIKA TERBARU SMA KELAS XII 2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)BDR/PJJ

Satuan Pendidikan  : SMA YPKKP BANDUNG

MataPelajaran         : FISIKA

Kelas/Semester        : XII MIA/ I

Materi Pokok           : listrik Searah (DC)

                                         Alokasi Waktu         : 6 pertemuan (12 x 45’)

  1. Menghayati  dan  mengamalkan ajaran